Algemene voorwaarden praktijk YOCAMA

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, behandelingen en overeenkomsten van of met praktijk YOCAMA en alle daarmee verband houdende handelingen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Praktijk YOCAMA richt zich op het vergroten van het inzicht en bewust zijn van haar cliënten, het samen maken van stappen in het herstel van de lichamelijke en geestelijke balans. Praktijk YOCAMA is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 20138565.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer: praktijk YOCAMA, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van praktijk YOCAMA.
Overeenkomst: Alle gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
2. Opdrachtnemer is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. Opdrachtnemer verplicht zich informatie betreffende de behandeling/sessie te verstrekken aan de opdrachtgever in alle fasen van het behandelingstraject. De opdrachtgever verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de opdrachtnemer te verstrekken.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Opdrachtnemer houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Artikel 5 | Behandelingen / consulten

1. Behandeling vindt alleen plaats op afspraak.
2. Opdrachtgever / cliënt wordt voorafgaand aan de behandelingen geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult / maatwerktraject.
3. Het behandeltraject is opgebouwd uit een nader te bepalen aantal consulten/ behandelingen vormgegeven in een pakket. Voorafgaand aan elk consult vindt een gesprek plaats. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg met de cliënt besloten welke behandelingen plaats zullen vinden en/of behandeling voortgezet wordt.
4. Een consult / behandeling duurt gemiddeld 1uur. De intake duurt 2 uur.
5. Nabesprekingen duren zo lang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
5. Prijsstelling van afzonderlijke therapiesessies particulieren inclusief BTW, zakelijke consulten excl BTW:

 • • Uur tarief natuurgeneeskundige consulten: € 100,=
  • Uur tarief overige consulten / sessies : € 100,=
 • • Uur tarief energetische (eclectische) therapie sessies: € 100,=
  • Kennismakingsgesprek 20 minuten : gratis
  • Medisch inhoudelijke mail : € 30,=
  • EEN energetische druppels : € 15,=
  • BACH druppels : € 15,=
 • • Telefonisch consult (eerste 10 min gratis, daarna per 15 min) : € 25,=

6. Prijsstelling particuliere maatwerktrajecten : n.o.t.k.
7. Zakelijke tarieven op aanvraag (maatwerk) : n.o.t.k.
8. Praktijk YOCAMA / Yolanda Potting is aangesloten bij de VBAG waardoor de meeste zorgverzekeraars (met uitzondering van Ditzo en DSW) de natuurgeneeskundige behandelingen (gedeeltelijk) vergoeden. Informeer vooraf aan het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten voor behandelingscode 24005 (natuurgeneeskundige behandeling), behandelcode 24513 (lichaamsgerichte psychotherapie) dan wel behandelingscode 24512 (Energetische (Eclectische) therapie) vergoed. Verzekeraars Ditzo en DSW vergoeden alleen natuurgeneeskundige consulten van artsen.

Artikel 7 | Bereikbaarheid

1. Praktijk YOCAMA is op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 18.00 uur.
2. Tijdens behandelingen wordt de telefoon niet beantwoord. Cliënt heeft dan de mogelijkheid een korte boodschap, naam en telefoonnummer in te spreken op de voicemail van de praktijk, waarna behandelaar zo snel mogelijk zal terugbellen. Ook bestaat de mogelijkheid een bericht via Whatsapp achter te laten. Gestreefd uiterlijk de volgende dag contact met u op te nemen.

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden

1. Consulten dienen direct na de behandeling contant of per pin betaald worden. Opdrachtgever / client krijgt de factuur direct mee.
2. In uitzonderingsgevallen worden facturen via de mail verstuurd. Deze facturen dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op IBAN NL81 INGB0008759117 t.n.v. praktijk YOCAMA.
3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft aan incassobureau Medicas, is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 9 | Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10 | Tekortkomingen – Afspraken Verzetten

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Bij afzeggingen van individuele afspraken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 11 | Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer en opdrachtgever niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien mogelijk en na goedkeuring van de opdrachtgever, kan de verdere uitvoering van de overeenkomst worden overgenomen door een derde, die met opdrachtnemer daartoe een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Artikel 12 | Extra contact

Indien de opdrachtnemer daarvoor tijd heeft, bestaat de mogelijkheid tot contact, tussen de overeengekomen afspraken in. De duur van dit contact zal in rekening worden gebracht conform het overeengekomen tarief.

Artikel 13 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van het consult, behandeling of coaching.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een behandeling, workshop, of coaching sessie. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor persoonlijke of bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever / cliënt.
7. Opdrachtgever heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Artikel 15 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk
uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Mochten opdrachtnemer en opdrachtgever er onverhoopt samen niet uitkomen, dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.  De opdrachtnemer heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Praktijk YOCAMA is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

Artikel 16 | Wijzigingen algemene voorwaarden

1. Praktijk YOCAMA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u onze diensten steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele algemene voorwaarden.