Disclaimer praktijk YOCAMA

Algemeen

Praktijk YOCAMA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 21506003, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.yocama.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Door gebruik te maken van de informatie op deze website geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen in deze disclaimer.

Doelstelling website

De website van praktijk YOCAMA, www.yocama.nl is bedoeld om informatie te verschaffen met betrekking tot natuurgeneeskunde en natuurgeneeskundige therapieën en behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in natuurgeneeskunde in het algemeen en de behandelingen van praktijk YOCAMA in het bijzonder.

Geen vervanging voor reguliere medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De besproken methoden en inzichten zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging voor medische of andere professionele reguliere hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. De informatie is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose.

De website geeft algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.
Bovenstaande in acht nemend, betekent dit dat bezoekers aan de informatie op www.yocama.nl geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Informatie alleen ter ondersteuning

In geval van ziekte(n), medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op www.yocama.nl alleen bedoeld ter ondersteuning.

De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
a. het contact tussen de bezoeker van de website (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers van deze website wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers van deze website wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen reguliere (huis)arts of het noodnummer 112 te bellen.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies.

In een aantal gevallen bevat de informatie op www.yocama.nl ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifiek betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op www.yocama.nl zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op www.yocama.nl zoekt.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.yocama.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de bezoeker. Website www.yocama.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.yocama.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit www.yocama.nl wordt verwezen.

Resultaten

De door praktijk YOCAMA aangeboden behandelmethodieken zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging van een acute medische interventie. Alhoewel de behandelmethodieken die door praktijk YOCAMA worden aangeboden zeer succesvol zijn, kan op de resultaten van de behandelingen geen garantie gegeven worden. Het resultaat van een behandeling is onder meer afhankelijk van uw eigen inspanning. Behandelingen en metingen geschieden volledig voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de bezoeker. Praktijk YOCAMA kan niet aansprakelijk zijn voor enigerlei negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar dan ook, voortvloeiend uit de werkwijze van praktijk YOCAMA. Te allen tijde blijft u zelf persoonlijk verantwoordelijk voor uw gezondheid en voor wat u met de door praktijk YOCAMA aangeboden behandelingen, methodieken, coaching, meetresultaten en adviezen doet.

Er is geen sprake ven een resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting aan de zijde van praktijk YOCAMA. 

Mocht u willen stoppen met medicatie dient dit in overleg met de desbetreffende specialist te geschieden. Praktijk YOCAMA neemt geen impliciet of expliciet bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen inclusief interventie of medicatie.

Ontevreden?

Praktijk YOCAMA vind het belangrijk dat u tevreden bent over haar dienstverlening, daarom streef zij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen we dan graag persoonlijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich tot de beroepsvereniging richten waar praktijk YOCAMA bij is aangesloten, de VBAG, www.vbag.nl.

Praktijk YOCAMA is als lid van de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen) ook automatisch lid van geschillencommissie Quasir.
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen volgens de in de Wkkgz gestelde klachtenregeling. Leidt de klachtenregeling niet tot een oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Quasir.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij praktijk YOCAMA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van praktijk YOCAMA.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, actueel, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Yolanda Potting kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook , bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Indien u Yolanda Potting attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is praktijk YOCAMA niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.